شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

پروژه های طراحی

پروژه های طراحی (15)

%ق ظ، %09 %280 %776 ساعت %09:%خرداد

پارکینگ مکانیزه برجی بوشهر

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه برجی بوشهر

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5300 mm 5300 mm
عرض 1950 mm 1950 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg 2500 kg
گنجایش 144 خودرو 24 خودرو
168 خودرو
سرعت بالابر 80m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک
منبع برق AC380V/400V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 360 مترمربع

تعداد طبقات: 16 طبقه روی زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ب ظ، %06 %398 %776 ساعت %12:%ارديبهشت

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قنبرزاده

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قنبرزاده

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg 2500 kg
گنجایش 16 خودرو 16 خودرو
32 خودرو
سرعت بالابر 30m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 210 مترمربع

تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ب ظ، %23 %506 %775 ساعت %14:%فروردين

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اندرزگو

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اندرزگو

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg
2500 kg
گنجایش 8 خودرو 8 خودرو
16 خودرو
سرعت بالابر 25m/min
سرعت جابجایی 33m/min
سرعت تراورسر 25m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 176 مترمربع

تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

%ق ظ، %26 %280 %774 ساعت %09:%اسفند

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی گل

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی گل

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2300 kg 2300 kg
گنجایش 0 خودرو 18 خودرو
18 خودرو
سرعت بالابر 30m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 310 مترمربع

تعداد طبقات: 3 طبقه زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

 

%ب ظ، %11 %456 %774 ساعت %13:%آذر

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یاقوت

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یاقوت

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2300 mm 2300 mm
گنجایش 24 خودرو 4 خودرو
28 خودرو
سرعت بالابر 30m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 220 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

FSM56

 

%ق ظ، %25 %355 %772 ساعت %10:%آبان

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بخارست

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بخارست

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1850 mm 1850 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2000 mm 2500 mm
گنجایش 84 خودرو 16 خودرو
100 خودرو
سرعت بالابر 40m/min
سرعت جابجایی 10m/min
سرعت تراورسر 40m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 420 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

سرعت پارک خودرو: 60 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

%ق ظ، %17 %898 %775 ساعت %00:%مرداد

پارکینگ مکانیزه برجی نفت فلات قاره

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه برجی نفت فلات قاره

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1850 mm 1850 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2000 mm 2500 mm
گنجایش 208 خودرو 32 خودرو
240 خودرو
سرعت بالابر 60m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 40m/min
روش راه اندازی صفحه کلید 10تایی
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 340 مترمربع

تعداد طبقات: 16 طبقه

سرعت پارک خودرو:  80 ثانیه

سرعت دریافت و خروج خودرو: 120 ثانیه

این پارکینگ به صورت کاملاً اتوماتیک و به شکل عمودی(طولی) عمل می کند.

%ق ظ، %09 %280 %776 ساعت %09:%خرداد

پارکینگ مکانیزه برجی بوشهر

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه برجی بوشهر

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5300 mm 5300 mm
عرض 1950 mm 1950 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg 2500 kg
گنجایش 144 خودرو 24 خودرو
168 خودرو
سرعت بالابر 80m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک
منبع برق AC380V/400V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 360 مترمربع

تعداد طبقات: 16 طبقه روی زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ب ظ، %24 %398 %-2667 ساعت %12:%

پارکینگ مکانیزه برجی پروژه هفت تیر

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه برجی هفت تیر

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg 2500 kg
گنجایش 36 خودرو 4 خودرو
40 خودرو
سرعت بالابر 50m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک
منبع برق AC380V/400V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 210 مترمربع

تعداد طبقات: 9 طبقه رو و زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ب ظ، %06 %398 %776 ساعت %12:%ارديبهشت

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قنبرزاده

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قنبرزاده

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg 2500 kg
گنجایش 16 خودرو 16 خودرو
32 خودرو
سرعت بالابر 30m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 210 مترمربع

تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ب ظ، %23 %506 %775 ساعت %14:%فروردين

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اندرزگو

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اندرزگو

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2500 kg
2500 kg
گنجایش 8 خودرو 8 خودرو
16 خودرو
سرعت بالابر 25m/min
سرعت جابجایی 33m/min
سرعت تراورسر 25m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 176 مترمربع

تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

%ق ظ، %26 %280 %774 ساعت %09:%اسفند

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی گل

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی گل

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2300 kg 2300 kg
گنجایش 0 خودرو 18 خودرو
18 خودرو
سرعت بالابر 30m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 310 مترمربع

تعداد طبقات: 3 طبقه زیر زمین

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

 

 

%ب ظ، %11 %456 %774 ساعت %13:%آذر

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یاقوت

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یاقوت

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1900 mm 1900 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2300 mm 2300 mm
گنجایش 24 خودرو 4 خودرو
28 خودرو
سرعت بالابر 30m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 24m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 220 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

FSM56

 

%ق ظ، %25 %355 %772 ساعت %10:%آبان

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بخارست

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بخارست

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1850 mm 1850 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2000 mm 2500 mm
گنجایش 84 خودرو 16 خودرو
100 خودرو
سرعت بالابر 40m/min
سرعت جابجایی 10m/min
سرعت تراورسر 40m/min
روش راه اندازی اتوماتیک با کارت اعتباری
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 420 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

سرعت پارک خودرو: 60 ثانیه

این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی ترکیبی زیر زمینی است.

 

%ق ظ، %17 %898 %775 ساعت %00:%مرداد

پارکینگ مکانیزه برجی نفت فلات قاره

نوشته شده توسط

پارکینگ مکانیزه برجی نفت فلات قاره

نوع ماشین معمولی سقف بلند
طول 5100 mm 5100 mm
عرض 1850 mm 1850 mm
ارتفاع 1550 mm 2000 mm
وزن 2000 mm 2500 mm
گنجایش 208 خودرو 32 خودرو
240 خودرو
سرعت بالابر 60m/min
سرعت جابجایی 30m/min
سرعت تراورسر 40m/min
روش راه اندازی صفحه کلید 10تایی
منبع برق AC220V/200V60Hz/50H سه فاز

سطح زیربنا: 340 مترمربع

تعداد طبقات: 16 طبقه

سرعت پارک خودرو:  80 ثانیه

سرعت دریافت و خروج خودرو: 120 ثانیه

این پارکینگ به صورت کاملاً اتوماتیک و به شکل عمودی(طولی) عمل می کند.

اطلاعات تماس

تلفن تماس :

021-26456533

021-26456536

ایمیل: info@fsmilad.ir

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان سنجابی(بهروز)، خیابان شریفی، پلاک 10

 

آمار بازدید از سایت

تعداد بازدید امروز
تعداد بازدید دیروز
مجموع بازدیدها
1172
1345
1129571

Online (15 minutes ago):18

Your IP:18.232.124.77

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید:
captcha